مناسبت: فاطمیه

موضوع: ذکر مصیبت فاطمیه

زبان: فارسی

مدت: 44 دقیقه

دریافت


این فایل متاسفانه از کیفیت خوبی برخوردار نیست.

این فایل از مجموعه  میباشد

برای مشاهده خلاصه سخنرانی و اشعار جلسه، به ادامه مطلب بروید


خلاصه:
داستان لقمان
داستان سوره مریم
حضرت زهرا س ابا داشتند از امیر المومنین چیزی بخواهند
داستان بافتن پشم برای شمعون یهودی توسط حضرت زهرا س
تعجب سلمان از این که چه طور دست های امیر المومنین را بستند
کتک زدن سلمان به خاطر اعتراض به جریان هجوم
داستانی ذو الدمعه
داستان حاج علی حلی
خانواده مقدار از گرسنگی به خود میپیچیدند
انفاق یک دینار
داستان مهمان شدن پیامبر ص به منزل ایشان
سفره آسمانی
شعر ان قيل حواء قلت فاطم فخرها


اشعار:


ان قيل حواء قلت فاطم فخرها

او قيل مريم قلت فاطم افضل

اگر گفته شود حوا گويم فاطم موجب افتخار او است و اگر گفته شود مريم گويم فاطمه برتر از او است.

افهل لحوا والد کمحمد

ام هل لمريم مثل فاطم اشبل

آيا حوا را پدري هم چون محمد است و يا مريم شيربچگاني بمانند فاطمه دارد؟

کل لها حين الولاده حاله

منها عقول ذوي البصائر تذهل

هر يک آنان به هنگام زايمان حالتي داشته اند که عقل است خردمندان مي پرد،

هذي لنخلتها التجت فتساقطت

رطبا جنيا فهي منه تاکل

اين يکي پناهنده به درخت خرما مي شود و خرماي تر و تازه فرود مي ايد و مي خورد،

وضعت بعيسي و هي غير مروعه

اني و حارسها السري الابسل

او عيسي را در حالي زائيد که کسي او را نترسانيده بود، نه اينکه نترسانيده بود بلکه حافظ او بودند مردان شريف و شجاع.

و الي الجدار و صفحه الباب التجت

بنت النبي فاسقطت ما تحمل

ولي دختر پيامبر به ديوار و تخته در پناهنده شد و کودک خود را بر زمين نهاد!

سقطت و اسقطت الجنين و حولها

من کل ذي حسب لئيم جحفل

بر زمين افتاد و کودکش را سقط نمود در حالي که اطرافش عده اي پست و فرومايه گرفته بودند،

هذا يعنفها و ذاک يدعها

و يردها هذا و هذا يرکل
اين يکي بر او فشار مي آورد و آن يکي او را پرت مي کرد و اين يکي او را بر مي گردانيد و ديگري بر او لگد مي زد!

و امامها اسد الاسود يقوده

بالحبل قنفذ هل کهذا معضل

جلوي رويش قنفذ شير شيران را با ريسمان مي کشيد آيا اين مانند آن دشواري و سختي داشت؟!

و لسوف تاتي في القيامه فاطم

تشکو الي رب السماء و تعول

و به زودي فاطمه وارد صحراي قيام خواهذ شد و نزد پروردگار

آسمان شکايت و زاري خواهد کرد،

و لترفعن جنينها و حنينها

بشکايه منها السماء تتزلزل [1] .


کودکش را روي دست بلند مي کند و فرياد برمي کشد و به گونه اي شکوه مي کند که آسمان به لرزه مي افتد.


پاورقي

[1] «التحصيل في ايام التعطيل» ص 251: «فاطمه الزهرا من المهد الي اللحد» ص 677.